DODACÍ PODMÍNKY

Tyto dodací podmínky platí pro veškeré obchodní závazkové vztahy,
v nichž vystupuje vůči objednateli firma SEDMIK S.R.O. jako
zhotovitel.
1. Uznání dodacích podmínek
1.1. Veškeré obchodní závazkové vztahy podléhají výlučně
následujícím podmínkám. Odlišné dodací podmínky objednatele, nejsou-li
písemně uznány zhotovitelem, nejsou závazné.
1.2. Nabídky, které nejsou výslovně označeny jako závazné, jsou
nezávazné.
1.3. Obchodní závazkové vztahy (zakázky) jsou uzavírány pouze
v písemné formě a jsou platné teprve po podpisu oběmi smluvními
stranami.
1.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v případě, nelze-li z nějakého
důvodu splnit smlouvu o dílo, která byla uzavřena obchodním zástupcem,
má právo zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit bezprostředně
poté, co tuto skutečnost zjistí. Zhotovitelem event. přijatá záloha, či
smluvní cena bude vrácena.
2. Dodací lhůty
2.1. Dodací lhůta pro nové nebo změněné produkty začíná běžet dnem
předání objednatelem schválených textových korektur zhotoviteli,
případně dnem, kdy zhotovitel obdrží na svůj účet 100%-ní platbu předem
(to v případě, že platba je provedena později, než schválení korektury).
Dojde-li ke zvýšení plnění produktů, začne běžet dodací lhůta až po
podpisu dodatku smlouvy o dílo nebo podpisem další smlouvy o dílo.
2.2. U nezměněných opakovaných objednávek začíná běžet dodací lhůta
dnem, kdy zhotovitel obdrží platbu ve 100%-ní výši na svůj účet.
2.3. Dodací lhůta se považuje za splněnou, jestliže produkty
v dohodnutém termínu opustí závod zhotovitele, nebo (při vlastním
odvozu objednatelem) je v dohodnutém termínu připraveno k expedici.
Při důvodném zpoždění dodávky je s objednatelem dohodnuta
prodloužená dodací lhůta. Za přiměřené se považuje prodloužení dodací
lhůty o 5 – 10 pracovních dnů. Objednatel akceptuje i postupné dodávky
produktů.
2.4. Dojde-li k dodatečným změnám v uzavřené smlouvě o dílo, které
ovlivní dodací lhůtu, může tato být přiměřeně prodloužena.
2.5. Produkty, jejichž plnění bylo dohodnuto k postupným dodávkám,
odebere objednatel do 12 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Stanovení ceny
3.1. Cena je s odběratelem dohodnuta jako smluvní ve smyslu zákona č.
526/90 Sb. o cenách.
3.2. Všechny ceny se rozumějí, není-li dohodnuto jinak, „franco
objednatel“, bez DPH, náklady na balení u zásilek „franco objednatel“
jsou v ceně.
3.3. Výrobní prostředky a pomůcky, vztahující se k zakázce (nástroje,
litografie, výkresy apod.), které zhotovitel pro zakázku objednatele
vyrobil nebo si opatřil zůstávají i přes zaúčtování hodnoty jejich podílu na
nákladech majetkem zhotovitele, který je archivuje po dobu 10 let od
poslední výroby.
3.4. Každá změna textové korektury vyžaduje zhotovení nových
konečných výkresů a filmů. Prosadí-li objednatel dodatečně změnu v již
uzavřené zakázce, zaúčtuje zhotovitel vzniklé vícenáklady bez
předchozího oznámení ceny.
3.5. Zhotovitel je oprávněn z technických důvodů se odchýlit od
dohodnutého množství produktů dle smlouvy o dílo v rozmezí +10% až –
10% přičemž zhotovitel má nárok na zaplacení ceny produktů skutečně
dodaných.
4. Platební podmínky
4.1. Každý produkt představuje zakázkovou výrobu. Smluvní cena
zakázky je splatná předem takto:
50% do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo
50% do 7 dnů po předání objednatelem schválené textové korektury do
výroby. Při platbě předem je poskytován rabat ve výši 3% smluvní ceny.
4.2. Je-li ve zvláštních případech dohodnuto plnění bez platby předem
nebo jen s platbou ve výši smluvní ceny, je smluvní cena nebo její dosud
neuhrazená část splatná jednorázově a v plné výši do 14 dnů po předání
produktů.
4.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo, následkem zhoršení platební
situace objednatele k ohrožení zhotovitelova nároku na úhradu smluvní
ceny, může zhotovitel předem požadovat uhrazení celé smluvní ceny,
nebo může požadovat zajištění smluvní ceny složením dohodnuté zástavy
a podmínit pokračování prací na zhotovení produktů splněním uvedených
požadavků.
4.4. Při neodebrání objednaného zboží, při odmítnutí nebo opomenutí
nutné součinnosti, při opožděném schválení textových korektur
objednavatelem je zhotovitel oprávněn uplatnit u objednatele náhradu
vzniklé škody, nejde-li ze strany objednavatele o porušení povinnosti
prokazatelně způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
4.5. Objednatel může provést vzájemné započtení svých nároků vůči
zhotoviteli jen na základě vzájemné dohody se zhotovitelem.
5. Expedice a nebezpečí škody
5.1. Zhotovitel má právo volby způsobu expedice produktů, tj. způsobu
plnění.
5.2. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází ze zhotovitele na
objednatele v okamžiku předání expedovaných produktů dopravci nebo
v okamžiku předání produktů objednateli. Je-li však zboží připraveno
k odběru a jeho expedice, odebrání nebo odeslání na místo určení se
opozdí z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, přechází nebezpečí
škody na produktech na objednatele okamžikem doručení avíza o
připravenosti zboží k odběru.
6. Ochrana práv třetích osob
6.1. Zhotovitel garantuje vlastní produkty bez právních vad.
6.2. Jsou-li porušena chráněná práva třetích osob tím, že k výrobě bylo
použito výkresů, vzorků nebo i jiných údajů a podkladů poskytnutých
objednatelem, nároky nelze uplatnit u zhotovitele.
7. Určení vlastnického práva
7.1. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází v okamžiku, jak je
uvedeno u přechodu nebezpečí škody v bodě 5.
8. Korekturní kopie a vzorky
8.1. Odsouhlasí-li objednatel korekturní kopii nebo výrobní vzorek,
nebo se zřekne práva na jejich posouzení a dá pokyn k zahájení výroby,
přejímá riziko z případných chyb na sebe, pokud se nejedná o chyby
vzniklé následně při výrobě.
8.2. V tiskových barvách a v barvách povrchu jsou nepatrné odchylky
odstínů oproti předloze nebo vzorku vyhrazeny.
9. Záruky a odpovědnost za vady
9.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele produkty
v množství, jakosti a provedení dle smlouvy o dílo.
9.2. Vykazuje-li předmět plnění vady, objednatel uplatní písemně
reklamaci do 5 pracovních dnů od předání produktů dle předmětu plnění u
zjevných vad, u skrytých vad pak jakmile se projeví, nejpozději však do 6
měsíců. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Záruční doba začíná
běžet od předání produktů.
9.3. Při oprávněné reklamaci zhotovitel vadné produkty podle své volby
bezplatně opraví (je-li to možné), nebo dodá náhradu, popřípadě poskytne
slevu. Pro opravu nebo dodání náhrady je stanovena přiměřená dodatečná
lhůta.
9.4. Uplyne-li stanovená dodatečná lhůta, aniž zhotovitel vady odstraní
nebo dodá náhradu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
9.5. vrácení reklamovaného zboží je možné jen po dohodě
s dodavatelem.
10. Odpovědnost za škody
Smluvní strana, která poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je
povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že
porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost. Náhrada škody se řídí ustanoveními paragrafu 373 – 386
zákona č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník).
11. Smluvní pokuta
Dojde-li k porušení dodacích podmínek ze strany objednatele a zhotovitel
v důsledku tohoto porušení odstoupí od smlouvy, náleží zhotoviteli
smluvní pokuta 30% z dohodnuté ceny díla. Tuto smluvní pokutu je
objednatel povinen uhradit do 14 dnů ode dne odstoupení smlouvy o dílo.
Zhotovitel se zavazuje, že po vyúčtování smluvní pokuty nebude účtovat
náhradu škody, která tímto odstoupení vznikla.
12. Spory
Spory vzniklé z této smlouvy se řídí platným právním řádem ČR, zejména
pak ustanovením obchodního zákoníku. Smluvní strany jsou vázány
pravomocnými rozhodnutími soudu ČR.